ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่งานสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ในการสอบครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่จากศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการสอบสัมภาษณ์ ทางศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ขออวยพรให้ผู้เข้าสอบโชคดีและสมหวังกับการสอบครั้งนี้

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top