ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

ศูนย์กลางของการเรียนการสอน การฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ทั้งระดับพื้นฐาน และระดับสูง รวมทั้งเป็นสถานที่การฝึกซ้อม เพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติทางการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หุ่นจำลอง รถยนต์จำลองและระบบสร้างสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในระบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่ ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การบริการ

หุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์ ​

หุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์

ระบบ XVR จำลองสถานการณ์

สร้างสถานการณ์จำลอง วิเคราะห์ ประเมินคนไข้ในสถานการณ์

รถ Ambulance จำลอง

ฝึกทักษะการใช้รถ Ambulance ในการกู้ชีพผู้ป่วยผ่านการจำลองสถานการณ์

การบริการเฉพาะ
สำหรับหน่วยงานราชวิทยาลัย

บริการจองห้องและสถานที่

การจองขอใช้สถานที่ ในการอบรม ประชุม และฝึกทักษะหัตถการ สำหรับหน่วยงานของราชวิทยาลัย

งานโสตผลิตสื่อมัลติมีเดีย

บริการผลิตสื่อประเภทรูปภาพ วิดีโอ และกราฟิก ทางการศึกษาและการแพทย์ของราชวิทยาลัย

ยืม-คืน หุ่นและอุปกรณ์

การยืม-คืน หุ่นฝึกทักษะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับหน่วยงานของราชวิทยาลัย

Scroll to Top