ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ นำเข้าระบบชุดจัดการสถานการณ์จำลอง ณ ที่เกิดเหตุ (XVR Simulation) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการสถานการณ์จำลองในเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1.ส่วนสำหรับผู้เรียน มีไว้สำหรับการฝึกรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยชุดสร้างสถานการณ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ทำให้ผู้เรียนเสมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง มีองค์ประกอบต่าง ๆ ของสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะในการวางแผน การทำง่านเป็นทีม การตัดสินใจ การแก้ปัญหา เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนจะได้ทำสิ่งเหล่านี้ผ่านการสวมบทบาทเป็นตัวละครในเหตุการณ์นั้นและควบคุมตัวละครผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอยสติ๊ก (joystick) จอยแพด (joypad) คีย์บอร์ด (keyboard) หรือเมาส์ รวมถึงอุปกรณ์ VR  โดยผู้เรียนอาจสวมบทบาทเป็นแพทย์หรือพยาบาลฉุกเฉิน นักดับเพลิง ตำรวจเป็นต้น

  2.ส่วนสำหรับผู้ควบคุมระบบและผู้สร้างสถานการณ์ มีไว้เพื่อสร้างสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ด้วยการเลือกใช้ส่วนประกอบที่มีให้ในโปรแกรม เช่น สภาพแวดล้อม วัตถุ ตัวละคร เป็นต้น ทำให้สามารถสร้างสถานการณ์ได้หลากหลายมากมาย เช่น ไฟไหม้ อุบัติเหตุ รวมทั้งการสร้างสถานการณ์โรคระบาดด้วย ส่วนนี้ยังเป็นส่วนสำหรับผู้สอนและผู้ควบคุมระบบสำหรับการจัดการบทเรียนหรือสถานการณ์และอำนวยการสอนผ่านโปรแกรมนี้ เพื่อให้การสอนบรรลุวัตถุประสงค์และตรงตามเป้าหมายของการสอนในครั้งนั้น ๆ

Scroll to Top