ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ จัดการเรียนการสอนหัวข้อ Physiological Changes of Aging ,Trauma in geriatrics

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) มีการจัดการสอน รายวิชา จภฉพ ๑๐๗ ทยาศาสตร์การแพทย์ในกุมารเวศาสตร์ พฤฒเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ และ นรีเวชศาสตร์ หัวข้อ Physiological Changes of Aging ,Trauma in geriatrics ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ภายในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการจัดสอบและปฏิบัติได้อย่างเต็มที่

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top