ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๑ ในการจัดการสอบ Mid-block

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) มีการจัดการสอบ Mid-block รายวิชา จภฉพ 107 วิทยาศาสตร์การแพทย์ในกุมารเวชศาสตร์ พฤฒเวชศาสตร์ สูติศาสตร์ และ นรีเวชศาสตร์

หัวข้อ (Lab) Management to Delivery in pre-hospital situation (Normal & Abnormal delivery)ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ภายในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการจัดสอบและปฏิบัติได้อย่างเต็มที่

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top