Author name: Sanipat Yimcharoen

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213 อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Full ACLS Provider Course) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Full ACLS Provider Course) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213 อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการสอบโครงการการฝึกประเมินทักษะทางคลินิก นศ.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการสอบโครงการการฝึกประเมินทักษะทางคลินิก นศ.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 อ่านเพิ่มเติม...

Scroll to Top