ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ จัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการสอบโครงการการฝึกประเมินทักษะทางคลินิก นศ.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

วันที่ 7 มิถุนายน 25 […]

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) จัดการเรียนการสอบโครงการการฝึกประเมินทักษะทางคลินิก (Comprehensive Examination)

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่จากศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อความสะดวกทั้งในด้านของหุ่นจำลองเด็กที่นำมาใช้ในการสาธิตเชิงปฏิบัติและเครื่องเสียงรวมถึงจอมอนิเตอร์ที่ช่วยให้ผู้เข้าทั้งนี้ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่จากศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อความสะดวกทั้งในด้านของหุ่นจำลองเด็กที่นำมาใช้ในการสาธิตเชิงปฏิบัติ และเครื่องเสียงรวมถึงจอมอนิเตอร์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถการเรียนรู้ทฤษฎีต่าง

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top