ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213

วันที่ 18 – 19 […]

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

มีการจัดการสอนรายวิชาจภฉพ๒๑๓การจัดการสุขภาพในภาวะภัยพิบัติหัวข้อ Medical cares in disaster situation , Basic Health Emergency Life Support for Public

ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ภายในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top