ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับ นศ.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการเรียนการสอนรายวิชา จภฉพ 213

วันที่ 6 มิถุนายน 25 […]

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ได้เอื้ออำนวยจัดสรรพื้นที่ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) มีการจัดการสอน รายวิชา จภฉพ ๒๑๓ การจัดการสุขภาพในภาวะภัยพิบัติ หัวข้อ กฏหมาย นโยบาย และแผนปฏิบัติการกรณีศึกษาภัยพิบัติและสถานการณ์ผลกระทบทางสังคมต่อผู้สูงอายุ เด็ก แรงงาน

ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ภายในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่

ประสานงานเพิ่มเติม

นางสาวศรีสุดา จิรเฉลิมกุล
ติดต่อ ๐๒ ๗๖๕ ๕๗๐๐ ต่อ ๕๙๑๒
E – mail : [email protected]

สามารถดูภาพเพิ่มได้ที่

Scroll to Top