ผู้บริหาร

พญ.ภาวิตา ชุมเกลี้ยง

รองผู้อำนวยการศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ 

บุคลากรสายสนับสนุน

ศณิพัฒณ์ ยิ้มเจริญ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ชานนท์ จีระ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นิตยา หลอดแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศรีสุดา จิรเฉลิมกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชาญชัย จันทร์โทน

พนักงานปฏิบัติการ

พรพงศ์พันธ์ ศรีจันเอี่ยม

พนักงานปฏิบัติการ

Scroll to Top